İdari İzin Sayılan Günler Resmi Tatil Niteliğinde Olmayıp Bu Tarihlerde Süreler İşlemeye Devam Eder

YARGITAY 7.H.D.  2021/ 454 Esas  2021 / 1313 Karar 

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 28/01/2016 tarihinde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 17/05/2018 tarihli hükmün istinaf yoluyla incelenmesi davacılar vekili tarafından talep edilmiştir. … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine ve temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine dair verilen ek karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya ve içeriğindeki tüm kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirası hükmen reddin tespiti isteğine ilişkindir.
İlk derece mahkemesince, davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekili istinaf talebinde bulunmuştur. … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 09/05/2019 tarihinde davacılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiş, … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 11.06.2019 tarihli ek kararı ile davacılar vekilinin süresi içinde yapılmayan temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Davacılar vekili, temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararı temyiz etmiştir.

Somut olayda; 09/05/2019 tarihli … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin kararı davacılar vekiline 21.05.2019 tarihinde tebliğ edilmiş, temyiz dilekçesi 10.06.2019 tarihinde verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361. maddesi uyarınca temyiz süresi iki haftadır. Temyiz süresinin son gününün 07.06.2019 gününe denk geldiği; ancak 07.06.2019 gününün ramazan bayramı tatili nedeniyle idari izin olarak ilan edildiği anlaşılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 93. maddesine göre; resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter. 07.06.2019 günü idari izin olmakla beraber, idari izin sayılan günler, resmi tatil niteliğinde olmayıp bu tarihlerde de mahkemelerde işlem yapılmaktadır. Kararın tebliğ tarihi ile temyiz edildiği gün gözetildiğinde iki haftalık yasal temyiz süresinin geçtiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin süresi içinde yapılmayan temyiz talebinin reddine ilişkin ek kararında bir isabetsizlik bulunmadığından 11.06.2019 tarihli ek kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine ve temyiz olunan ek kararda yazılı gerekçelere göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun Bölge adliye Mahkemesi ek kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, dosyanın İLK DERECE MAHKEMESİNE, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 30.09.2021 tarihinde oy birliği ile  karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
İdari İzin Sayılan Günler Resmi Tatil Niteliğinde Olmayıp Bu Tarihlerde Süreler İşlemeye Devam Eder ile ilgili bilgi almak ister misiniz?