ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBINI TRAFİK SİGORTASI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

Ancak trafik sigortası tek bir kişinin araç değer kaybını karşılar, bu kişi kazada sorumluluğu bulunmayan veya sorumluluk oranı az olan kişidir. Kazaya neden olan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır. … Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir. T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 3812 Karar: 2020 / 2995 Karar Tarihi: 01.06.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasında[…]

AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ DIŞINDA AVUKATIN ÜZERİ ARANAMAZ

POLİS TARAFINDAN AVUKATIN ÜSTÜNÜN ARANMASI HİZMET KUSURU OLUP TAZMİNAT GEREKTİRİR Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan müvekkili önünde kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan davalı idarenin görevle ilgili olarak gerçekleştirilen bu eylemde hizmet kusurunun bulunduğu neticesine[…]

BANKANIN AVUKATIN VEKALETNAMESİNDE ÖZEL YETKİ ARAMASI HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR?

Yargıtay, vekilin yetkili kılındığı genel vekaletnamede, ilgili banka Şubelerinden belge talep etme ilgili yetki verilmediğinden bahisle olumsuz cevap verilmesinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/3. maddesindeki “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.[…]

COVID-19’UN İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ

İşyerinde COVID-19 pozitif olan çalışanın tespit edilmesi halinde bu durum iş kazası olarak nitelendirilir mi? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u çerçevesinde, işverenin işyerinde gerekli koruma tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak işveren, gerekli koruma tedbirlerine uygun davranmamış ve çalışan da işyerinde çalışması sırasında COVID-19 kaptıysa ; bu durum iş kazası olarak nitelendirilecektir. Bu sebeple[…]

MUVAZAA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

MUVAZAA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ Muvazaa, irade ile beyan arasında istenerek yaratılan uygunsuzluk biçiminde kısa ve öz olarak tanımlanabilir. Hukuk literatüründe muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak maksadı ile ve fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmeyen bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır, şeklinde tarif edilmektedir. (Nispi Muvazaa) madde 18; “Bir akdin[…]

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA GEÇİCİ ÖDEME

TBK m.76 gereğince ön ödeme müessesesi, haksız bir fiil kapsamında uğranılan zararın giderilmesi amacıyla açılmış bir davada, davacı tarafın herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması, davanın açılmasına sebep olan haksız fiil nedeni ile davacının ekonomik koşullarında oluşmuş zararın giderilmesi, acil parasal desteğin sağlanması amacıyla, getirilmiş bir düzenlemedir. Malum olduğu üzere TBK. 76. Maddesinde, “Zarar gören, iddiasının[…]

UNUTULMA HAKKI KAPSAMINDA İNDEKSTEN ÇIKARILMA

Arama motorlarında kişilerin ad ve soyadları arandığında, kimi zaman ilgili kişilerin kimsenin görmesini istemediği sonuçlara ulaşılabilmektedir. Örneğin geçmişte işlediğiniz bir suça ilişkin kayıtlar veya hakkınızda yapılan bir haber gibi. Ancak unutulma hakkı kapsamında, kişilerin ad ve soyadının aranması sonucu çıkan sonuçların internetten kaldırılması imkanı vardır. Buna ilişkin kriterler ise şu şekildedir: İlgili kişi kamusal yaşamda[…]

MAAŞIN BİR KISMININ ELDEN BİR KISMININ BANKA ÜZERİNDEN ÖDENMESİ HAKLI FESİH SEBEBİDİR

Yargıtay kararında; “4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır. İşçi devamsızlık olarak gösterilen tarihlerde zaten iş akdinin fesih olduğunu, 13 gün daha çalıştığını ve ödenmeyen ücretler sebebiyle iş yerini terk ettiği savunmasında bulunmuştur. Davacı işçi, fazla[…]

İŞ SÖZLEŞMESİ ASKERLİK NEDENİ İLE FESHEDİLİRSE KIDEM TAZMİNATI HAK EDİLİR Mİ?

Yargıtayda incelenen dosyada “Davacı, aralıksız olarak 3 yıl hizmet sözleşmesi ile çalıştığını, askerlik hizmeti sebebi ile hizmet akdini sonlandırdığını, 4857 Sayılı Yasa’nın 1475 Sayılı Yasa’nın 14.maddesine yapmış olduğu atıf sebebi ile kıdem tazminatına hak kazandığını belirterek, Kıdem tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı, 7146 sayılı yasa ile bedelli askerlik hizmetinden yararlananları bu süre zarfında ücretsiz izinli sayılacaklarını[…]

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25. maddesinde (Değişik: 17/4/2008-5754/13 m.) kimlerin malul sayılacağı şöyle belirtilmiştir: “Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya[…]

              Bu site, size daha iyi bir göz atma deneyimi sunmak için çerezler kullanır. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Sohbeti Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Merhaba 👋
Makaleler ile ilgili bilgi almak ister misiniz?